§1. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy Wygodna Recepta, dostępny pod adresem internetowym www.wygodnarecepta.pl, prowadzony jest przez Waldemara Helma prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Waldemar Helm, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6551330392, REGON 292468372
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu. 

§2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Waldemar Helm, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6551330392, REGON 292468372
 3. Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu leakrza w rozumieniu ustawu o zawodzie lekarza, wykonująca usługę telemedyczną
 4. Pacjent – osoba fizyczna korzystająca z Usług Telemedycznych za pośrednictwem Serwisu
 5. Serwis, Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.wygodnarecepta.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Pacjentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Pacjenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Usługodawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie określonej Usługi Telemedycznej oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 10. Usługa, Usługa telemedyczna – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Pacjentem, a Usługodawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Pacjentem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług.
 12. Wywiad Medyczny – zbiór pytań na podstawie których lekarz ocenia predyspozycje do przyjmowania określonego leku.

§3. Kontakt z wygodnarecepta.pl

 1. Adres Usługodawcy: ul. Targowa 4, 28-100 Busko Zdrój
 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@wygodnarecepta.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 604 073 567
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy 38 2490 0005 0000 4530 7640 4455
 5. Pacjent może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Pacjent może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 8-16

§4. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Usługi niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści w sieci Internet,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§5. Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Pacjenta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Pacjenta na Usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych oraz wypełnienie Wywiadu Medycznego co umożliwi realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególnościich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§6. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Serwis świadczy usługi telemedyczne. W jej ramach Pacjent może otrzymać:
  • poradę medyczną
  • informację nt. przyjmowanych leków
  • e-Receptę na leki przyjmowane na stałe, antykoncepcję hormonalną lub antykoncepcję awaryjną
 2. Nabycie usługi przez Pacjenta wymaga wypełnienia formularza zamówienia wraz z Wywiadem Medycznym, które dostępne są w Serwisie Interentowym oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.
 3. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 4. Usługodawca układa plan konsultacji na podstawie otrzymanych w Wywiadzie Medycznym informacji od Pacjenta

§7. Wymagania dla Pacjentów korzystających z Usług Telemedycznych w ramach Serwisu

 1. Stan Pacjentów korzystających z Usług serwisu określa się jako dobry. Jeśli Pacjenci leczą się przewlekle, nie posiadają objawów zaostrzenia choroby.
 2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Pacjentów pełnoletnich.
 3. Dane podane w formularzu zamówienia oraz wywiadzie medycznym są zgodne z prawdą.
 4. Podane w formularzu i Wywiadzie Medycznym dane są podstawą prawidłowego wykonania Usługi Telemedycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
 5. Usługodawca świadczy usługi Pacjentom, którzy z określonych przyczyn mają utrudniony osobisty dostęp lub nie mogą się udać do lekarza. Usługi świadczone w ramach Serwisu nie zastępują wizyty u lekarza.
 6. Przed zażyciem leku na który została wypisana e-Recepta pacjent powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania i postępować zgodnie z jej wytycznymi. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą albo napisać na kontakt@wygodnarecepta.pl.

§8. Ograniczenia dla Pacjentów korzystających z Usług Telemedycznych w ramach Serwisu

 1. Z usługi telemedycznej nie mogę korzystać Pacjenci którzy:
  • są niepełnoletni
  • wymagają hospitalizacji
  • są w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia
  • są w stanie wymagającym zastosowania nowej, wcześniej niestosowanej terapii oraz wymagający badania fizykalnego
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Pacjentom wymienionym w ust 1.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi telemedycznej w przypadku gdy:
  • na podstawie Wywiadu Medycznego Lekarz uzna że stan pacjenta nie kwalifikuje się do realizacji Usługi telemedycznej gdyż wymaga dodatkowych badań lub konsultacji
  • Z usługi skorzysta osoba niepełnoletnia,
  • Występuje podejrzenie że w Formularzu i Wywiadzie Medycznym wprowadzono nieprawdziwe dane
  • Występują problemy techniczne z połączeniem
 4. W każdym z wymienionych w 2. przypadków Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni zwrócić wpłacone za Usługę środki 
 5. W ramach korzystania z Serwisu zakazane jest:
  • podawanie nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówienia i Wywiadzie Medycznym
  • składanie zamówienia na Usługę dla osób trzecich
  • Dołączanie innej niż swoja dokumentacji medycznej
 6. Pacjent jest świadomy, że stosowanie leków może wywoływać działania niepożądane, które są związane z charakterystyką stosowanego preparatu. Jeśli niepożądane działanie ma miejsce, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub zadzwonić pod telefon alarmowy 112 lub 999.

§9. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

  1. Wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję”. Aby złożyć zamówienie nie trzeba zakładać indywidualnego konta pacjenta i rejestrować się w portalu;
  2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru PESEL, wypełnić Wywiad Medyczny i opcjonalnie umieścić informacje dodatkowe;
  3. Przeczytać i zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
  4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w dniu jego złożenia

§10. Oferowane metody realizacji usługi oraz płatności

 1. Realizacja zamówionej Usługi Telemedycznej odbywa się za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.
 2. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Pacjenta składa się cena za Usługę, o której Pacjent jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Płatność za usługę odbywa się za pośrednictwem platformy PayU i udostępnionych w jej ramach form płatności
 5. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych przez PayU metod płatności znajdują się na stronach operatora płatności.
 6. Jeśli w ramach Usługi Telemedycznej wypisana zostanie e-Recepta, jej kod zostanie przekazany Pacjentowi w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu Zamówienia.

§11. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Pacjentem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Pacjenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia  i wypełnieniu Wywiadu Medycznego w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 i §8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Pacjentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Pacjenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Pacjenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Pacjentem a Usługodawcą.
 3. Jeśli Usługodawca będzie miał wątpliwości co do danych przekazanych w formularzu i Wywiadzie Medycznym, może skontaktować się z Pacjentem w celu ich wyjaśnienia a także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. Odmowa udzielenia Usługi Telemedycznej następuje po dwukrotnej nieudanej próbie skontaktowania się Usługodawcy z Pacjentem na podane w Formularzu Zamówienia dane kontaktowe. W takim przypadku Pacjentowi nie przysługuje zwrot opłaty za usługę.
 4. W przypadku wyboru przez Pacjenta płatności elektronicznych, za pośrednictwem PayU Pacjent zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu złożenia zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Początek biegu terminu realizacji Usługi w przypadku wyboru przez Pacjenta sposobu płatnością elektroniczniczną liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. Zamówienia na Usługę Telemedyczną składane pomiędzy 22:00 a 6:00 realizowane będą między godziną 6:00 a 8:00 rano.
 7. Zamówienia realizowane są w kolejności ich napływania, a podany w Serwisie średni czas realizacji Zamówienia jest orientacyjny. Czas realizacji Zamówienia nie powinien być jednak dłuższy niż 6 godzin z wyłączeniem §2.6. W przypadku gdy czas realizacji Zamówienia przekracza 6h Pacjentowi przysługuje zwrot kosztów Usługi po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą.

§12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od realizacji Usługi na rzecz Pacjenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy. Dane kontaktowe Usługodawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności
  3. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej //todo jesli e-Recepta została wykorzystana.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Usługi, także koszty zwrotu Usługi, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§13. Reklamacja

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.. 
 2. W reklamacji należy zawrzeć m.in. dane identyfikujące Pacjenta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy), datę i numer zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i przyczynę, żądania Pacjenta względem Usługodawcy.
 3. Jeśli dane podane w treści reklamacji będą niewystarczające do jej rozpatrzenia, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Pacjentem w celu ich doprecyzowania na dane kontaktowe zawarte w Formularzu Zamówienia.
 4. Usługodawca rozpatrzy żądanie reklamacyjne w terminie do 14 dni od momentu jego zgłoszenia.
 5. Czas rozpatrywania reklamacji zostaje zawieszony w przypadku gdy Pacjent podał niewystarczające dane do rozpatrzenia żądania reklamacyjnego i Usługodawca zwróci się do Pacjenta o ich doprecyzowanie.

§14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą. 
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§15. Dane osobowe w Serwisie Internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Pacjentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Pacjent wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Pacjentów Serwisu Internetowego mogą być: 
  • W przypadku Pacjenta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Pacjenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Szczegółowe informacje nt. Przetwarzania danych osobowych Pacjentów znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

§16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Pacjenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Pacjent ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Add to cart